Lain-lain.
may naka-pula, naka-fuschia.
damo nakaitom.
ilisipon nakaputi.

Sari-sari ang ginahamal:
manok nga ginprito
sa mantika nga madanlog;
baboy nga ginsugba
sa kahoy nga nagabaga;
isda nga ginsabawan
para sa mababaw ang kasadyahan.

Samtang nagahulat
sa grasya nga indi matungkad
daw tambutso nga nagaburhot
ang sungad nga nagakamingaw
sang pagkata-kata kag pagkutso-kutso
parti sa mga butang
nga wala diri, wala didto.

Sa sini nga kalibutan
duwa man lang kuno ka butang
kung indi bakukik, bakukang.

Ang iban ayhan
nga lipong man ang paminsaron,
pinasahi sa gin-angdan sang mga
tarong nga ginatawag,
makabatas nga indi manglaygay
sa mga subay
nga nagapakuno-kuno
nga damang?

Ang mga maalam,
naga-kurinot ang agtang.
Ang mga bulag,
Naga-pahuway lang sa higad.
Ang mga hangag,
nagabisti. Naga-suksok sang bayo
sang mga tinuga nga indi man nila kilala.

Sa tunga sang hagdan,
naga-puwesto ang mayor
sang selda sang prisohan
nga ginpatindog sang mga tawo
nga bantog. Bantog tungod
ginadayaw, kay man
madayaw.

Sa atubang sang tienda
pakadto pakari ang babayi
buang abi sang iban
maisog gali sa kamatuoran.

Kayman nagpangyam-id
ginkalimtan ang huya
kag nagsugid
ginpalapta ang isturya
parti sa baka nga naga-antos
sa kalubay nga nagalaylay
sa kuritot nga nagabarikutot
sa kuring nga nangguramos
sa wala nakatilaw sang ginamos.

Kay man nag-gwa sa balay.
nagpamuyayaw kag nagsiyagit.
ginsinggit ang hinanakit
hinanakit mo
hinanakit niya
hinanakit sang
dalaga nga pilit ipaipit.

Ano ang ubrahon sa sini nga sitwasyon?

Mag-sa-ot sa dalan,
Magbayle sa kalye
Pakantaha ang kasing-kasing.
Pangyawyawa ang mga sutil.
Buligi ang mga inutil.
Indi magpasupil.

Ang panahon naga-tamyaw
Indi lang maglantaw.
Aku-a ang imo, ang aton.
Magpudag-pudag.
Maglumpat.
Magpahimuyong.
Magpakalipay.
Magpatawhay.
Kag mag-yuhum
pag-abot sang gab-i nga madulum
antis magbutwa ang kataw nga matahum
nga masugata sang pagbutlak
sang adlaw nga malinong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s